RODO

Klauzula Informacyjna dla Klientów Administratora

25 maja 2018 roku wchodzi w życie Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych („RODO”), które nakłada na nas – firmę ALUINOX P.P.H.U. Józef Mazgaj z siedzibą w Krakowie pod adresem ul. Kobierzyńska 101/38, 30-382 Kraków dodatkowe obowiązki związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

 

Wychodząc naprzeciw zmianom w prawie ochrony danych osobowych,
zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy i uprzejmie prosimy o poświęcenie kilku minut i zapoznanie się
z poniższymi informacjami:

 

1. Dane osobowe przekazywane przez Pana/Panią w związku ze współpracą z ALUINOX P.P.H.U. Józef Mazgaj (w szczególności imię, nazwisko, adres, mail, numer telefonu, nazwa firmy, NIP, REGON), są przetwarzane przez ALUINOX P.P.H.U. Józef Mazgaj
w Krakowie pod adresem ul. Kobierzyńska 101/38, 30-382 Kraków, NIP: 9441165226, REGON: 351517725, mail: biuro@aluinox.pl, tel.: 791 501 850 jako Administratora Danych Osobowych.

 

2. Podstawą przetwarzania powyższych danych jest:
a. niezbędność do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną lub której strony
jest Pan/Pani przedstawicielem lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie,
przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – np. złożenie zamówienia
i jego realizacja;

 

b. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – np. odprowadzenie podatku od zrealizowanej umowy;

c. Pana/Pani zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
3. Celem przetwarzania jest:
a. podjęcie czynności mających na celu zawarcie umowy (m.in. obsługę Pana/Pani
zamówienia);

b. realizacja umowy (m.in. składanego przez Pana/Panią zamówienia) oraz podjęcie
czynności związanych z zawartą umową (m.in rozpatrywanie składanych przez
Pana/Panią reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od
umowy);

c. prowadzenie działań marketingowych (m.in. przesyłanie newslettera, oferty handlowej, informacji o akcjach promocyjnych, konkursach i innych eventach) – tylko jeżeli wyrazi Pan/Pani na nie zgodę.

4. Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania czynności, o których mowa w pkt. 3 powyżej oraz 10 lat po ich zakończeniu, chyba że obowiązujące przepisy prawa nakładają na Administratora danych obowiązek lub uprawnienie przetwarzania danych osobowych przez okres dłuższy.

 

5. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/-a do podania niniejszych danych. Podanie niniejszych danych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym. Niepodanie niniejszych danych może skutkować niemożnością podjęcia czynności mających na celu zawarcie umowy, niemożnością realizacji tej umowy oraz podjęcia czynności z nią związanych, jak również wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz prowadzenie przez ALUINOX P.P.H.U. Józef Mazgaj wobec Pana/Pani działań marketingowych.
W zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.

 

6. Odbiorcami danych osobowych są: pracownicy i współpracownicy Administratora, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi (np. księgowe, IT, prawne), organy państwowe.

 

7. Ma Pan/Pani prawo:
a. cofnąć zgodę w dowolnym momencie (lecz nie wpływa to na zgodność z prawem
przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem tej zgody oraz na zgodność
z prawem przetwarzania danych osobowych na innych podstawach prawnych niż
zgoda);

b. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
c. żądania dostępu do jej danych osobowych, sprostowania ich oraz ich usunięcia
i żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych i ich
przenoszenia;

d. wnieść skargę do organu nadzorczego.

 

INFORMACJE KOŃCOWE
W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, korzystania z Witryny lub jej funkcjonowania (w tym stosowania plików cookies), należy kontaktować się pod adresem mailowym: biuro@aluinox.pl lub telefonicznie pod numerem: 791 501 850.